top of page
WhatsApp Image 2023-09-11 at 9.56.46 PM.jpeg
Schulwerk her aşamasında, daima özgür ve kendiliğinden (otonom) bir oluşumu ve gelişimi teşvik etmek ister; bu yüzden asla son halini alarak bitmiş ve tamamlanmış değildir, daima gelişmektedir, daima oluştadır, daima akıştadır. Burada elbette büyük bir tehlike yatmaktadır, yanlış yönde gelişme tehlikesi. Böyle bir özgür ve kendiliğinden oluşumun ve gelişimin devam etmesinin önkoşulu, kapsamlı bir mesleki eğitim ve Schulwerk’ in stili, olanakları ve hedeflerine mutlak aşinalıktır. 

Carl Orff

(Orff-Schulwerk: Geçmiş ve Gelecek, 1963/1964)

Gerçek Bir Orff Öğretmeninin Özellikleri

Orff öğretmeni, çalıştığı gruba uygun olarak kendi dersini kendi planlayabilmeli, dersleri için müzik ve dans alanlarında estetik ve sanatsal hedefler belirleyebilmeli ve derslerde çocukları bu hedeflere bilinçli bir biçimde götürebilmelidir. Öte yandan, derslerde kendiliğinden ortaya çıkan planlanmamış durumlara spontane bir biçimde çok yönlü pedagojik çözümler üretebilmelidir. Orff öğretmeni, çocukların farklı bireysel öğrenme şekillerine de açık olmalıdır. Çocukların yeteneklerini, gereksinimlerini, bireysel ve grup olarak ortaya koydukları fikirleri, doğaçlamaları ve yaratıları değerlendirmeli ve bunlara uygun bir karşılık vererek müziksel becerilerinin gelişmesine yardım etmelidir. Bu nedenle Orff öğretmeni, Orff-Schulwerk’ in temel pedagojik prensiplerini, ögretim ilkelerini ve kullandığı metotları iyi bilmeli ve bu bilgileri ders pratiğine bilinçli bir biçimde aktarabilmelidir. Diğer yandan, sanatın farklı alanlarında deneyim, repertuvar ve en azından minimum uzmanlığa sahip olmalıdır.

(Bkz. Emine YAPRAK KOTZIAN, Orff-Schulwerk: Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinin Temelleri, Pan Yayıncılık, 2018) 

Orff Öğretmeni.jpg

Eğitim Programları

Tüm kursların sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Carl Orff Vakfı onaylı katılım belgesi verilmektedir.  

Orffder, Carl Orff Vakfı’ndan ORFF-Schulwerk® - Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi alanında öğretmen eğitimi sertifika programı (alışılmış ifade ile seviye kursları) düzenleme lisansını almaya hak kazanmış Türkiye´deki tek kurumdur.

Orffder´in sunduğu farklı eğitim programları, kurslar ve seminerler, Orff öğretmeni olmak için gereken tüm temel bilgi ve deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Zincir Kurs

Orff-Schulwerk’in öğrenme alanları bakımından birbirini tamamlayan ve birbirini izleyen seri kurslardır. Zincir Kurs’un amacı, sadece müzik ve dans materyali tanıtmaktan veya çeşitli ders modelleri göstermekten ziyade, katılımcılara Orff-Schulwerk pedagojisine dair teorik ve pratik alanda bilgi ve anlayış kazandırmaktır. 

Model Kurs

Model kurslar, iki farklı türde düzenlenmektedir.

Orff-Schulwerk Ders Modelleri:
Bu kurslarla, katılımcıların bir yandan uzman Orff-Schulwerk eğitimcilerinin farklı ders işleme tarzlarını tanımalarını, diğer yandan da müzik, hareket, dans materyali ve oyun repertuvarlarını genişleterek kendi derslerini planlamalarına ilham olacak fikirler edinmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.

Disiplinlerarası İlave Kurslar:
Orff-Schulwerk derslerinin çok kapsamlı ve çok araçlı (multimedial) yönü gözetildiğinde hem farklı sanat dallarının hem de farklı beceri alanlarının materyal, yöntem ve teknikleri birleştirilerek yeni ifade olanakları keşfedebilir ve bunlar yaratıcı ders süreçlerine entegre edilebilir. Bu kurslar, katılımcılara dans, drama, kukla tiyatrosu, resim, sahneleme teknikleri, jonglörlük, sihirbazlık, pantomim, origami, bebek ve kukla yapımı, masal ve hikâye anlatımı gibi farklı alanlarda deneyim ve repertuvar kazandırmaya yöneliktir. Müzik derslerinde ihtiyaç duyulan tematik çeşitlilik, atmosfer yaratma ve hayal gücünün kullanımının yanında daha fazla estetik ve sanatsal niteliklerin ortaya çıkarılabilmesine yardımcı olacak müzik dışı fikir ve becerilerin kazanılması bu kursların ana hedefidir.

Mentor Eşliğinde Öğretim Pratiği

Bu eğitimler az sayıdaki gruplarla gerçekleştirilmektedir. Mentor, katılımcılara ders hazırlama ve hazırladıkları dersi okullarında uygulama konusunda katılımcılara bireysel olarak rehberlik eder. Bu uygulama Avrupa üniversitelerinin Elementer Müzik Pedagojisi lisans ve yüksek lisans programlarında uygulanan sistemin Türkiye´ye adapte edilmiş halidir. 

Katılım ve başvuru koşulları yeni açılan her kurs için derneğimizin sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından duyurulmaktadır. 

3 Aşamalı Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı
(Level Courses)

Orffder’in Üç Aşamalı Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı Carl Orff Vakfı’nın ORFF®-Schulwerk sertifika programı lisans kriterlerine uygun olarak Orff-Schulwerk´in Türkiye’de uluslararası standartlarda gelişimine ve yayılımına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
 
Bu eğitim programının içeriği Carl Orff Vakfı’nın verdiği yönergelere büyük ölçüde dikkat edilerek ve Türkiye’deki eğitim sisteminin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yorumlanmış ve uyarlanmıştır. Dersler, Avrupa standartlarında bağımsız, bilinçli ve bilgili uzman Orff-Schulwerk öğretmenleri yetiştirmek amacıyla oldukça kapsamlı planlanmıştır. Bu programın katılım koşulları ile aşama atlama ve final sınavları kriterleri, objektif değerlendirme anlayışını ve bu sayede katılımcıların eğitim haklarını korunarak oluşturulmuştur.

Paylaşım
Günleri

Paylaşım günleri, üyelerimiz arasından öğretmen eğitimi verebilecek düzeydeki eğitimcileri ve ülkemizdeki genel eğitimci potansiyelini tanımak ve onlara alanda öğretmen eğitimcisi olarak fırsat yaratmak amacıyla düzenlenmektedir. Yapılan paylaşımlarda öğretmen, hazırladığı 60 veya 90 dakikalık bir ders birimini sunmaktadır. Paylaşımcı eğer isterse sadece konferans tarzı teorik sunumlar da yapabilmektedir. Paylaşım yapabilmek için herhangi bir ön koşul yoktur.

Paylaşım yapmak isteyen üyelerimiz üyelik@orffder.org adresine yazarak istedikleri zaman Orffder´e başvurabilirler. Paylaşım günleri için katılımcılara katılım belgesi verilmemektedir.

bottom of page